Praktische info

Kennismaking:

Wanneer je wilt werken aan iets waar je tegenaan loopt, brengen we tijdens een kennismakingsgesprek eerst samen in kaart wat er speelt en waar je behoefte precies ligt.

Als dit helder is en we besluiten met elkaar aan de slag te gaan, bepaal jij welk traject voor jou het beste voelt; uiteraard kan ik je daarbij zo nodig helpen.

Een kennismakingsgesprek(max. 45 min) is vrijblijvend en kosteloos.

Vergoeding psychosociale therapie:

Individuele sessie kost  €110,00, -.

Een individuele sessie duurt gemiddeld 75 tot 90 minuten.

De therapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering. Informeer bij je verzekeraar naar de exacte voorwaarden en vergoedingen of kijk op de volgende pagina:

Overzicht zorgverzekeraars

Er wordt géén aanspraak gedaan op je jaarlijkse eigen bijdrage van 385,- euro (dit hoef je dus niet achteraf terug te betalen zoals zorg uit de basisverzekering!).

Je hebt géén verwijzing nodig van de huisarts om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Tot 24 uur voor de afspraak, kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het totale bedrag van de behandeling in rekening gebracht. Als er sprake is van overmacht, kunnen we hier over in gesprek komen.

 

Vergoeding therapeutische coaching:

P € 110,-
Z € 160,-

P: particulier tarief (inclusief BTW)
Z: zakelijk tarief, in opdracht van bedrijf (inclusief BTW)

Een individuele TC- sessie duurt gemiddeld 75 tot 90 minuten.

Voor particulieren kan in bijzondere gevallen, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden een lager tarief worden overeengekomen.

 

Bijdrage door u als werkgever:

Om fitte en gezonde medewerkers te hebben en te houden, zijn werkgevers regelmatig bereid de kosten voor psychosociale therapie en coaching te vergoeden uit een persoonlijk- of opleidingsbudget.  Het is niet alleen goed voor de ontwikkeling van medewerkers, het werkt ook preventief tegen ziekteverzuim. Ook kan de duur van het ziekteverzuim aanzienlijk worden verkort als een medewerker op korte termijn de juiste hulp krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan burn-out / bore-out klachten en/of overspannenheid. Informatie m.b.t. de mogelijkheden kunt u als werkgever telefonisch of via het contactformulier bij mij aanvragen.

Locatie:

Kaagkade 57C,

2725 AA Zoetermeer

Registratie:

Hieronder staat de informatie over mijn registratie en beroepsvereniging:
Praktijk Neno is geregistreerd bij KvK (74189018)
BTW nummer:224481368B01
Lid van de beroepsvereniging NVPA
Registratie: RBCZ – SCAG

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe alles wat nodig is om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum
  • Datum behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  ‘psychosociaal consult’
  • Consultkosten

Klachten:

Per 1 januari 2017 geldt de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. Als lid van het NVPA zijn de klachten- en geschillencommissie van de SCAG (Stichting Complementaire Gezondheidszorg), alsook het tuchtrecht van de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg) van toepassing. De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dit niet het geval is. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op. Komt u er onverhoopt niet uit dan verwijzen wij naar de website van de NVPA.

Per 1 januari 2019 is de Verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht gegaan en bestaat een meldrecht. Dit houdt in dat professionals bij signalen hiervan hun beroepsgeheim mogen doorbreken om hiervan een melding te doen. In mijn praktijk wordt gebruik gemaakt van een document met een 5-stappenplan bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Tevens is een onderdeel van de Wkkgz het VIM (Veilig Incidenten Melden). Het doel is leren van situaties die onbedoeld tot schade voor de cliënt hebben geleid of hadden kunnen leiden. In mijn praktijk hanteer ik een register van incidenten.

Per 1 januari 2016  geldt  de wet Meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bij een ernstig datalek van persoonsgegevens de verplichting geldt dit direct binnen 72 uur na de ontdekking te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via onderstaande link kan u meer informatie vinden over de klachtenprocedure.

Klachtenprocedure